Home - - - Ebooks - - - Software - - - Diễn đàn

 

BỘ ĐỊNH THỜI GIAN_ TIMER

 

: Bộ địn thời gian bằng nút chuông và OPTO dùng 4060

Timer with buzzer and optocoupler by IC 4060 

: Công tắc chạm bằng IC555

Touch Switch By IC Timer 555 

Mạch này rất đơn giản. Khi Chân số 2 của 555 được tiếp xúc thì đèn LED sáng.

: Mạch tạo thời gian trễ siêu dài dùng 555

Ultra-Long Time Delay By IC Timer 555

Đây là mạch trễ cho thời gian dài. Đây sử dụng một máy phát thời gian 555 (Điều chỉnh tần số ra của 555 bằng R1) cho xuống 4017 có tác dụng chia tần số của 555 thành 10 lần .như vậy ta có thể có thời gian mong muốn.

 

: Thời gian trễ đóng ngắt

 

Relay Timer switch

Linh kiện :

R1=1 Mohms C4=100nF 63V IC2=LM555
R2=330 Kohms C1-2=100uF 16V RV1=470 Kohms pot.
R3=680 ohms C3=1000uF 16V RL1-2=12V >120 ohms Relay
R4=2.2 Kohms D1=1N4148 S1-2=Push button n.o
R5-7=4.7 Kohms D2-3-4=1N4001 S3=2X2 switch
R6=47 Kohms Q1=BC214
R8-9=22 Kohms IC1=LM741

 

: Bộ tạo thời gian rộng.

A wide rage auto turn OFF timer covering 1 minute to 20 hours in three ranges with S1. As soon as power is applied to the circuit the IC1 [555] starts to oscillate happily and feeds clock pulses to the IC2 [4017]. The IC2 [4017] and IC3 [4020] give a combined count rate of 81920 before the output of the IC3 [4020] goes high and turns Q1 on. With pot RV1 adjust the Time

Linh kiện:

R1=2.2Kohm C1=120nF 63V polyester IC2=4017B
R2=39Kohm C2=1.2uF 63V  polyester IC3=4020B
R3=1Mohm C3=100nF 63V Q1=BC214
R4=27Kohm RV1=470Kohm pot. S1=2X3 SEL SWITCH
R5=12Kohm D1-2=1N4001 S2=Push button  no
R6=6.8Kohm IC1=LM555 RL1=12V >120ohm Relay

 

 

 

Edit by Nguyễn Văn Biển
Chia sẻ-học tập-kinh nghiệm Điện - Điện tử | Download free!
Liên hệ : nguyenvanbientbd47@gmail.com |

Home - - - Ebooks - - - Software - - - Diễn đàn