Home - - - Ebooks - - - Software - - - Diễn đàn

 

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM THANH - AUDIO POWER AMPLIFIER  

 

: Khuyếch đại công suất âm thanh 4W-8W dùng TDA2005

Power Supply

9–18V at 1–2 A

Power output

>8 W RMS/ch. at 2ohm 16V DC supply.

>6W RMS/ch.at 4ohm 16V DC supply

>4W RMS/ch.at 4ohm 12V DC supply

THD

<0.1% @ 1W, 4ohm

0.018% at 1W RMS @ 4 ohm and +15V supply
Tần số ~15 Hz to 50 kHz, –3 dB

S/N ratio

>80 dBA.

Input level

~160 mV for full output

Gain

~31 dB maximum.

Linh kiện :

R1=120Kohm 1/2W 5% C1-9-13=100nF 100V MKT C7-11=2200uF 16V
R2-4=1.2Kohm 1/4W 5% C2=220uF 25V C8-12=220uF 25V
R3-5=33 ohm 1/4W 5% C3=10uF 25V IC1=TDA2005
R6-7=1 ohm 1/2W 5% C4-5=2.2uF 25V J1=2 Pole Terminal Block
RV1=2X10Kohm Log. Pot. C6-10=100uF 25V J2-3=3 Pole Terminal Block

 

: MKĐ âm thanh 60W dùng TDA7294

Input sensitivity

1.3V (50W into 8W)

Input impedance

10K

Frequency response

15Hz - 100kHz

Slew rate

10V/uS

Output power

50W into 8W (0.1% THD)

82W into 4W (0.1% THD)

S/N ratio

105dBa (1W / 8W)

THD (40W into 8W)

0.002% (1kHz)

< 0.04% (20Hz - 20kHz)

Power Supply +/-30Vdc
R1=180ohm C5-6=10uF 63V J2=3pin
R2-3-5=10Kohm C7=22uF 63V J3=2pin
R4=22Kohm C8=33uF 25V
R6=680ohm C9-10=1000uF 63V All Resistors is 1/4W 1%
C1=1.5uF 63V MKT IC1=TDA7294  
C2=2.7nF 63V MKT J1=2pin connector with 2.54mm step
C3-4=100nF 100V MKT JP1-2=2pin Jumper with 2.54mm step

Sơ đồ nguồn cung cấp"

Linh kiện :

TR1=230Vac//2X22Vac 80VA for single Amplifier C1=22nF 630V Polyester MKT C8-9=10.000uF 63V For dual Amplifier*
TR1=230Vac//2X22Vac 150VA for dual Amplifier C2....5=22nF 100V Polyester MKT C10-11=1uF 63V
BR1=Diode cầu >15A   C6-7=10.000uF 63V For single Amplifier F1=Fuse 0.5A slow

 

: MKĐ âm thanh 50W

R1=4.7 ohm 1/4W R23-25=0.33 ohm / 4W Q8=BD240C
R2-16=47 Kohm 1/4W TR1=5 Kohm T Q10=2N3906
R3=10 Kohm 1/4W C1=330pF NPO Capacitor Q11=BD249C
R4-5=47 ohm 1/4W C2-3-6-7-12-13=100nF 100V MKT Q12=BD250C
R6=3.3 Kohm 1/4W C4-5-8-14=100uF 63V D1-2=12V 0.5W ZENER
R7-8=2.2 Kohm 0.5W C9=47pF NPO Capacitor D3-4-5=1N4002
R9-15=1 Kohm 1/4W C10-11=100uF 16V D6-7-8-9-10=1N4148
R10=6.8 Kohm 1/4W Q1-2-3=BC550C J1=3pin connector with 2.54mm step
R11-17=1.1 Kohm 1/4W Q4=MPSA56 J2=5pin connector with screws
R12-18-19-20-21-22=220 ohm 1/4W Q5-9=2N3904 F1-2=Fuse2A Fast
R13=330 ohm  1/4W Q6=MPSA06
R14=22 Kohm 1/4W Q7=BD239C

Mạch nguồn :

linh kiện:

TR1=220VAC/2X28V  6A C1=33nF 630V C9-10=15000uF 63V
F1=Fuse 1A Slow C2-3=22nF 100V  MKT C8-11=100nF 100V  MKT
S1=2X10A SW C4-5=22nF 100V  MKT D1-4= rectifier bridge  400V 35A
JF1=3P Connector 3.96mm step C6-7=15000uF 63V

 

: AMP 30W

R1=1Kohm R16-17=270ohm D1=9.1V 0.4W zener
R2=47Kohm R18=22ohm 1W D2-3=1N4148
R3=1.5Kohm R19=NC Q1-2=BC550C
R4-5=10Kohm R20-21=0.39ohm 4W Q3=MPSA56
R6=5.6Kohm TR1=250ohm trimmer Q4=BC547B
R7=10ohm C1=470nF 100V MKT Q5=BC212
R8=47Kohm C2=1nF 100V MKT Q6=BC183
R9=560ohm C3=68pF ceramic Q7-8=MPSAO6
R10-11=8.2Kohm C4-8=22nF 100V MKT Q9=TIP141
R12-15=120ohm C5-6-7=100nF 100V MKT Q10=TIP146
R13=680ohm C9=47uF 25V F1-2=1.6AT FUSE
R14=330ohm C10-11=220uF 63V  

 

: Khuyếch đại công suất âm thanh 65W

Tần số âm thanh là 1.5 đến 125Khz

R1-15-16-21-22-17-18=1Kohm R33=68ohm 5W Q1-2=BC550C
R2=47Kohm R35-36=6.8ohm 1W Q3-4=BC560C
R3-4=10Mohm TR1=1Kohm trimmer Q5=BC560C
R5-6-13-14=1.2Kohm TR2=1Mohm trimmer Q6=BC550C
R7-12=47ohm C1=2.2uF 63-100V MKT Q7-11=BD140
R8-9-10-11=22ohm C2=1nF 100V MKT Q8-9-10=BD139
R19=82ohm C3-4=2.7nF 100V MKT Q12=IRF9540
R20=22Kohm C5=330pF ceramic or mylar Q13=IRF540
R23-26=56ohm C6-7=100uF 16V F1-2=Fuse 2.5A Fast
R24=2.2Kohm C8=1uF 100V MKT L1=see text [2]
R25=560ohm C9-11-12=100nF 100V MKT J1= 2pin connector 2.54mm step
R27-30=150ohm C10-13=470uF 63V
R28-29-31-34=15ohm C14=33nF 100V MKT Q8-10-11-12-13 on Heatsink
R32=150ohm 5W D1-2=LED RED 3mm [see text] [1] All the resistors is 1/4W 1% except quote differently

Mạch nguồn cung cấp

Điện áp ra :

+V1=+35V -V1=-35V
+V2=+12V  -V2=-12V
+V3=+35V -V3=-35V

Linh kiện :

T1=2X25Vac 160VA //2X15Vac 20VA C5-8=1000uF 25V IC2=7912
T2=2X25Vac 160VA C6-9=100nF 100V MKT F1=FUSE 2A
BR1-3=200V 35A Bridge Rectifier C7-10=10uF 25V S1=2X2 switch 10A
BR2=4 X 1N4002 C15=33nF 630V Class X2 JF1=3 pole male plug
C1...4-11...14=10000uF 63V IC1=7812

 

: Khuyếch đại âm thanh 60W ở chế độ AB

Linh kiện :

R1=1.5Kohm R21=10ohm 1W D1=5V6 0.4W zener
R2-9=10Kohm R22-23-24-25=0.47ohm 5W Q1-2-3=BC557
R3=2.7Kohm TR1=100ohm trimmer Q4-8=BD140
R4=5.6Kohm TR2=470ohm trimmer Q5-7=BD139
R5=3.3Kohm C1=2.2uF 100V MKT Q6=BC549
R6-12=470ohm C2=330pF Q9-10=TIP2955 [MJE2955]
R7-11=1.2Kohm C3=100uF 16V Q11-12=TIP3055 [MJ3055]
R8=560ohm C4=100pF
R10=220ohm C5=27pF F1-2= 3A slow Fuse 5X20mm
R13-14=47ohm C6=3.3nF 100V MKT
R15-16=33ohm 1W C7-8-9-10-13-14=100nF 100V MKT All resistors is 1/2W 1% metal film except for announce differently
R17-18-19-20=220ohm 1W C11-12=220uF 63V

: Mạch khuyếch đại âm thanh 45W với HEXFET

Mạch này được cung cấp với 1 nguồn giống như mạch khuyếch đại trên với đâu ra :

+V1=+32V -V1=-32V
+V2=+12V -V2=-12V
+V3=+32V

Linh kiện :

R1=47Kohm C1-2-6-7=100nF 100V MKT Q5-6=IRF9540
R2-12=1Kohm C3-4=22uF 25V Q7-8=IRF540
R3-4=3.3Kohm C5=220pF styroflex TR1=5Kohm trimmer multiturn
R5=1.2Kohm C8-9=4700uF 63V TR2=1Kohm trimmer multiturn
R6=[1.2Kohm] 820ohm *See text C10=1uF 100V MKT F1-2=fuse 3A
R7=270ohm D1-2=15V 0.5W zener J1=2pin connector 2.54mm step
R8=220ohm IC1=LF411orAD711or LF351 J2=5pin connector 5mm step
R9=27Kohm Q1=BC550C
R10-11=22Kohm Q2=BC560C All Resistors 1/4W 1% metal film
R13-14-15-16=150ohm Q3-4=BC547B

Công suất : 45W in 8 ohm - 75W in 4ohm

Tần số : 5 đến 20Khz

 

: Khuyếch đại âm thanh 35W với LM391

 

Linh kiện :

R1-3-5-8-10=1Kohm C1=2.2uF 63V TR1=10K biến trở
R2-7-11=100Kohm C2=4.7uF 25V D1-2=IN4002
R4-6=4.7Kohm C3-17=47uF 63V IC1=LM391
R9-12=100ohm C4-8-9=1nF 100V Q1=BD139
R13=47Kohm C5=47nF 100V Q2=BD140
R14-15=0.15ohm 5W C6=22pF ceramic Q3=TIP2955
R16=1ohm 2W carbon 5% C7-11-12-13=100nF 100V MKT Q4=TIP3055
R17=10ohm 1W carbon 5% C10=22pF ceramic L1=See text

 

: Khuyếch đại âm thanh 2x18W dùng TDA1516Q

Linh kiện:

C1-2=220nF 100V MKT D1-2=1N5408 F1=3A Fuse
C3-4=100nF 100V MKT IC1-2=TDA1516Q S1=2X2 SW
C5-6=2200uF 25V M1-2=Loundspeaker 30W/4ohm

: Khuyếch đại âm thanh 2x5W dùng TDA1516Q

Linh kiện :

C1-2=220nF 100V MKT C5=2200uF 25V IC1=TDA1516Q
C3=100uF 25V C6-7=1000uF 40V F1=2A Fuse
C4=100nF 100V MKT D1=1N5408 M1-2=Loudspeaker 10w/4ohm

 

: Khuyếch đại âm thanh cho loa 6W

Linh kiện :

R1=10Kohm C1=470nF 100V MKT Q1=BD242C
R2-3=130ohm C2=22pF ceramic Q2=BD241C
R4=68Kohm C3-5=100nF 100V MKT RV1=100Kohm
R5-6=1ohm 1W C4=220nF 100V MKT M1=8ohm >20W Loudspeaker
R7=0.5ohm 1W IC1=NE5534

 

Trang 1 2 3

 

Edit by Nguyễn Văn Biển
Chia sẻ-học tập-kinh nghiệm Điện - Điện tử | Download free!
Liên hệ : nguyenvanbientbd47@gmail.com |

Home - - - Ebooks - - - Software - - - Diễn đàn