Home - - - Ebooks - - - Software - - - Diễn đàn

 

MẠCH KHUYẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM THANH - AUDIO POWER AMPLIFIER  

 

: Khuyếch đại công suất âm thanh 170W cho Loa

R1=68Kohm C1=2.2uF 100V MKT Q2=MJE340
R2=2.2Kohm C2=1nF 100V MKT Q3=BD139
R3-6=22Kohm C3-8-9-10-11-14-15=100NF Q4=BC546B
R4-22-23=1Kohm C4=33pF 160V  polystyrene Q5=BC556B
R5-8-10-14=560 ohm C5=47pF  160V polystyrene Q6=MJE15030
R7-9=3.3Kohm 5W C6-7=100uF  63V Q7=MJE15031
R11-15=150 ohm C12=470pF  160V polystyrene Q8-9=MJ15003
R12-13=15Kohm C13=680nF 100V MKT Q10-11=MJ15004
R16=680 ohm C16-17=150nF 100V MKT D1-2=15V 1.5W Z
R17=180 ohm C18=33nF 250V MKT D3-4=BAT85
R18-19=10 ohm C19-20=100uF 100V D5-6-7-8=1N4004
R20-21=27Kohm L1= See text D9-10=BY254
R24=56 ohm F1-2=6.3AT FUSE
R25-26-27-28=0.27 ohm/ 5W TR1=250 ohms  TRIM
R29=10 ohm/  5W IC1=NE5534
R30=2.2  ohm/5W Q1=MJE350

Nguồn cung cấp

T1=110-240V@ 2X42.5V  650VA

                  @[2X15V 1A*]

BR1-3=400V 35A BRIDGE C5-8=2200uF 25V
BR2=200V 3A BRIDGE C6-9=100nF 100V
T2=110-240V@ 2X42.5V   650VA C1-2-3-4=10000 uF 100V C7-10=47uF 25V
F1=3.15 AT FUSE C11-12-13-14=10000 uF 100V C15=33nF 630V
RX-CX-RL1 S1= SWITCH 2X2 10A

 

: Mạch khuyếch công suất đại âm thanh 60W ở chế A

mạch 2 :

Linh kiện:

R1=47Kohm   R31-32-35-36-39-40=0.22ohm 5W D1-2=15V 1.3W zener
R2-9-27-28=1Kohm R41=10ohm  3W Q1-3-8-9-10-15-18=MPSA06
R3-18=10Kohm R42=10ohm  1W Q2-4-5-6-7-19=MPSA56
R4=18Kohm R43=5.6Kohm Q11-13-14=MPSA93
R5-13=3.9Kohm R44=330Kohm Q12-16-17=2N6515
R6-12=560ohm TR1=22Kohm trimmer Q20-21-22=BD379
R7-8-19=2.7Kohm TR2=2.2Kohm   trimmer Q23-24-25=MJ802
R10-20=120ohm C1=10uF 16V Q26-27-28=MJ4502
R11=12Kohm C2=1.5nF 100V MKT Q29-30-31=BD380
R14-21=680ohm  0.5W C3-9-10=100pF ceramic or Mylar L1=
R15-22-29-30-33-34-37-38=100ohm C4-5-6-7-8=100uF 25V F1-2=5A fuse fast
R16-17-23-24=220ohm C11-13=220uF 63V .
R25-26=22Kohm C12=220nF 250V MKT

Nguồn cung cấp:

Điện áp đầu ra : V1 = +-40 - V2 = +-12 - V3 = +-50

Linh kiện :

C1....4=15000uF 63V C15=33nF 630V S1= 2X2 switch 250V/10A
C5-8=2200uF 25V BR1=Bridge 250V 35A IC1=7812           IC2=7912
C6-9=100nF 100V BR2=Bridge 250V 3A T1=230VAC// 2X28V AC - 500VA

                     //2X15V AC - 20VA

T2=230VAC // 2X35V AC - 40VA

 

: Mạch khuyếch công suất đại âm thanh 40W ở chế A

 

Linh kiện :

R1=10ohm R19-20 =0.68ohm /5W 5% T1-2=MPSL01
R2-16 =2.2Kohm R21 =10ohm /1W 5% T3=2N5248 - J204 - BF245C
R3-9= 10Kohm C1=330 pF 100V 5% T4-5=MPSL01
R4-6 =330ohm C2-4=220 uF 16V T6=MPSL01
R5-11-12 =470ohm C3=39 pF 100V 5% T7=MPSL51
R7=680ohm C5-6=100nF 100V T8-9=PMD16K100 Lambda 2N6284 RCA
R8-13= 100ohm C8-9=100nF 100V
R10= 4.7Kohm C7-10=220 uF 63V T10-11=PMD17K100 Lambda 2N6287 RCA
R14-15=68ohm D1-2-3=1N4148
R17-18 =0.68ohm /  5W 5% TR1=1k2 Trimmer ALL Resistors is  1% metal film

 

: Mạch khuyếch công suất đại âm thanh 60W ở chế AB

Lnh kiện :

R1=1.8Kohm R25=8.2Kohm D1-2=24V/1W Zener C1=4.7uF/25V
R2=220Kohm R26=27Kohm D3....9=1N4002 C2=470pF
R3=27Kohm R27=820ohm T1-2=BC550C C3-4=100uF/63V
R4-10-11-17=3.3Kohm R28=3.3Kohm T3-4=BC560C C5=68pF
R5-9-12-16=100ohm R29=100ohm T5-13=BD530 C6-10=330pF
R6=18Kohm R31-39=180ohm T6-8=BC414C C7=22pF
R7-13=3.9Kohm R32-38=6.8Kohm Τ9=BC416C C8=220uF/16V
R14=10Kohm R33-34=1.2Kohm T7-10=BD529 C9=100nF 100V
R15=22Kohm Trimmer R35=82ohm /1W T11=BD591 C11-12=10pF
R18-23=330ohm R36-37=0.33ohm / 5W T14=BD592 C13-15=47uF/63V
R19-21-22=15Kohm R40-41=10ohm / 2W T12=2N5630 C16-17=100nF/100V
R20=12Kohm R42=180ohm/5W T15=2N6030 C18-19=100nF/100V
R24-30=82ohm TR1=4.7Kohm Trimmer

 

 

: Khuyếch đại công suất âm thanh 300W

 

Công suất 200W rms/8 ohm
310W rms/4 ohm
800W rms/8 ohm
Tần số 20HZ-20KHZ +/-0.5dB
Đầu vào nhạy cảm 1V for 200W/300W
   
THD <0.1%
Hệ số tắt 65

Linh kiện :

R1-19= 1Kohm 5W R34-35= 0.1ohm 5W C14-17= 100uF 100V
R2-3= 4.7Kohm R36-43= 39ohm C15= 100nF 250V polyester
R4-5= 22ohm R37-42= 5.6Kohm 1W Q1-2-3= BC547
R6-14= 10Kohm R38-41= 220ohm 5W Q4-5-6= BC557
R7-8= 1Kohm R39-40= 0.1ohm 5W Q7-11-12= BD140 or BC640
R9-23*=10K ohm R44-45= 0.1ohm 5W Q8= BC549
R10= 10ohm *see circuit sch. R46= 4.7ohm 2W Q9-10-15= BD139 or BC639
R11-13= 2.2Kohm R47= 100ohm Q13-14= MJ15004
R12= 22Kohm C1= 2.2uF 25V Q16-17= MJ15003
R15-16= 22ohm C2-6= 330pF ceramic TR1= 2K2 Trimmer
R17-18=  4.7Kohm C3-8= 100uF 100V F1-2= 5A Fuse Fast
R20-25= 390ohm C4-9= 100nF 250V D1-3= 5.1V 0.5W Zener
R21= 6.8Kohm C5= 100nF 100V polyester D2= 62V/5W Zener or 47v and 15V in series
R22=  4.7Kohm C7= 100uF 25V D4-5= 1N4004
R24-26-33= 220ohm C10= 1.5nF 100V polyester L1=10 turns diameter 1mm in 15mm diameter tube
R27-32= 100ohm 1W C11-12= 1.5nF 100V polyester
R28,29,30,31= 100ohm C13-16= 100nF 250V polyester

Mạch nguồn cung cấp:

nguồn đầu ra :

[+V1]= +68V DC [+V2]= +15V DC [+V3]= +68V DC
[-V1]=   -68V DC [-V2]=  -15V DC [-V3]=   -68V DC

Linh kiện :

T1= 230V AC/ 2X47V 350VA           ................

                     2X15V 30 VA*

C1-4= 4700 uF 100V C15= 33nF 630Vac
C5-8= 4700 uF 25V CX= 33nF 630Vac
 T2=230V AC/ 2X47V 350VA C6-9= 100nF 100V F1= Fuse 2A Slow
BR1-3=4x1N5404 or 35A Bridge C7-10= 47uF 25V IC1= 7815T
RX= 47R 15W C11...14= 4700uF 100V IC2= 7915T

 

Trang 1 2 3

 

Edit by Nguyễn Văn Biển
Chia sẻ-học tập-kinh nghiệm Điện - Điện tử | Download free!
Liên hệ : nguyenvanbientbd47@gmail.com |

Home - - - Ebooks - - - Software - - - Diễn đàn